Listado de la etiqueta: #erto

Erto’s i Ajuts autònoms fins 31/01/2021

El dia 30 de setembre va sortir publicat el RD 30/2020, de Mesures Socials en defensa de l’ocupació. Aquest Real Decret, entre altres mesures, presenta la pròrroga dels Erto’s i els ajuts extraordinaris als autònoms, tots fins el 31/01/2021.

1. Expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats al Covid
Regula les noves figures, l’ERTO per impediment i l’ERTO per limitacions. Es mantenen altres previsions com el compromís de salvaguarda d’ocupació o la no distribució de dividends. A més, les empreses que gaudeixin d’exoneracions de les quotes de Seguretat Social se’ls aplicarà un nou període de 6 mesos de salvaguarda del treball.
Finalment cal destacar que els treballadors continuaran cobrant el 70% de la base reguladora.

1.1.- Pels Ertos de Força Major ja vigents
Es prorroguen fins el 31 de gener de 2021 els Erto’s de Força Major basats en l’article 22 del Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març.
Per optar a les exoneracions cal tenir en compte que han de ser “empreses pertanyents a sectors amb una elevada cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat”. Cal consultar doncs el CNAE de l’empresa a veure si es troba en la llista publicada.
També se’n poden beneficiar les empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les anteriors (si l’any 2019 almenys un 50% de les operacions es van fer amb empreses de la llista). En aquest cas, caldrà demanar autorització prèvia a l’autoritat laboral.
Les exoneracions seran:
– Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 85% d’octubre a gener.
– Empreses de 50 treballadors o més: exoneració del 75% d’octubre a gener.

1.2.- Nou Erto per Impediment
Es tracta d’un nou tipus d’Erto de Força Major pensat per aquelles empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per les autoritats a partir de l’1 d’octubre de 2020.
Les exoneracions seran:
– Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100% d’octubre a gener.
– Empreses de 50 treballadors o més: exoneració del 100% d’octubre a gener.

1.3.- Nou Erto per Limitacions
Es tracta d’un nou tipus d’Erto de Força Major pensat per aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament normal de la seva activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles a partir de l’1 de setembre de 2020.

Les exoneracions seran:
– Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100% a l’octubre, 90% al novembre, 85% al desembre i 80% el gener.
– Empreses de 50 treballadors o més: exoneració del 90% a l’octubre, 80% al novembre, 75% al desembre i 70% al gener.
1.4.- Erto per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o productives (ETOP) vinculades al COVID-19 tant vigents o nous
Els nous Erto ETOP que se sol·licitin a partir de l’1 d’octubre i fins el 31 de gener de 2021, els seguirà sent aplicable l’article 23 del Reial Decret–llei 8/2020, de 17 de març.
Pels Erto’s ETOP ja vigents queden prorrogats, i amb la possibilitat de no negociar-ne un de nou.

2. Ajudes per Autònoms
El real decret presenta noves ajudes extraordinàries per autònoms i prorroga les ja vigents sota determinades condicions. La gestió la realitzaran les Mútues.

2.1.- Nova prestació per autònoms obligats a suspendre les seves activitats
A partir de l’1/10/2020, els autònoms que s’han vist obligats a suspendre les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat extraordinària.
– La quantia de la prestació és el 50% de la base mínima (i un 20% més si té el reconeixement de família nombrosa).

2.2.- Nova prestació per la resta d’autònoms
Es podrà optar, a partir de l’1/10/2020, a una prestació econòmica per cessament d’activitat extraordinària, sempre que es compleixin totes les següents condicions:
– Estar d’alta d’autònom abans de l’1 d’abril de 2020, i al corrent de pagament.
– Tenir ingressos de l’activitat el darrer trimestre de 2020 inferiors al Salari Mínim Interprofessional (1.108€/mes).
– Patir el 4t trimestre de 2020 una reducció dels ingressos de l’activitat d’almenys un 50% en relació al 1r trimestre de 2020.
La quantia de la prestació és el 50% de la base mínima. I durant el període en que es rebi, no es cotitzarà a la seguretat social (no es pagarà quota d’autònoms).

2.3.- Pròrroga de les prestacions d’autònoms ja vigents
Els autònoms que ja estaven percebent a 1 d’octubre la prestació per cessament d’activitat de l’article 9 de Reial decret llei 24/2020, podran continuar percebent l’ajut fins al 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre del l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió: reducció de la facturació el 4t trimestre de 2020 d’un 75% en relació al mateix període de 2019 i no haver obtingut durant el trimestre uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
La quantia de la prestació serà la mateixa, un 70% de la base de cotització. S’hauran d’ingressar les quotes d’autònoms.

Per a qualsevol qüestió o dubte, contacteu amb nosaltres al 93 7336716 o al mail info@getapartner.com