Listado de la etiqueta: covid-19

Erto’s i Ajuts autònoms fins 31/01/2021

El dia 30 de setembre va sortir publicat el RD 30/2020, de Mesures Socials en defensa de l’ocupació. Aquest Real Decret, entre altres mesures, presenta la pròrroga dels Erto’s i els ajuts extraordinaris als autònoms, tots fins el 31/01/2021.

1. Expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats al Covid
Regula les noves figures, l’ERTO per impediment i l’ERTO per limitacions. Es mantenen altres previsions com el compromís de salvaguarda d’ocupació o la no distribució de dividends. A més, les empreses que gaudeixin d’exoneracions de les quotes de Seguretat Social se’ls aplicarà un nou període de 6 mesos de salvaguarda del treball.
Finalment cal destacar que els treballadors continuaran cobrant el 70% de la base reguladora.

1.1.- Pels Ertos de Força Major ja vigents
Es prorroguen fins el 31 de gener de 2021 els Erto’s de Força Major basats en l’article 22 del Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març.
Per optar a les exoneracions cal tenir en compte que han de ser “empreses pertanyents a sectors amb una elevada cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat”. Cal consultar doncs el CNAE de l’empresa a veure si es troba en la llista publicada.
També se’n poden beneficiar les empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les anteriors (si l’any 2019 almenys un 50% de les operacions es van fer amb empreses de la llista). En aquest cas, caldrà demanar autorització prèvia a l’autoritat laboral.
Les exoneracions seran:
– Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 85% d’octubre a gener.
– Empreses de 50 treballadors o més: exoneració del 75% d’octubre a gener.

1.2.- Nou Erto per Impediment
Es tracta d’un nou tipus d’Erto de Força Major pensat per aquelles empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per les autoritats a partir de l’1 d’octubre de 2020.
Les exoneracions seran:
– Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100% d’octubre a gener.
– Empreses de 50 treballadors o més: exoneració del 100% d’octubre a gener.

1.3.- Nou Erto per Limitacions
Es tracta d’un nou tipus d’Erto de Força Major pensat per aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament normal de la seva activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles a partir de l’1 de setembre de 2020.

Les exoneracions seran:
– Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 100% a l’octubre, 90% al novembre, 85% al desembre i 80% el gener.
– Empreses de 50 treballadors o més: exoneració del 90% a l’octubre, 80% al novembre, 75% al desembre i 70% al gener.
1.4.- Erto per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i/o productives (ETOP) vinculades al COVID-19 tant vigents o nous
Els nous Erto ETOP que se sol·licitin a partir de l’1 d’octubre i fins el 31 de gener de 2021, els seguirà sent aplicable l’article 23 del Reial Decret–llei 8/2020, de 17 de març.
Pels Erto’s ETOP ja vigents queden prorrogats, i amb la possibilitat de no negociar-ne un de nou.

2. Ajudes per Autònoms
El real decret presenta noves ajudes extraordinàries per autònoms i prorroga les ja vigents sota determinades condicions. La gestió la realitzaran les Mútues.

2.1.- Nova prestació per autònoms obligats a suspendre les seves activitats
A partir de l’1/10/2020, els autònoms que s’han vist obligats a suspendre les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat extraordinària.
– La quantia de la prestació és el 50% de la base mínima (i un 20% més si té el reconeixement de família nombrosa).

2.2.- Nova prestació per la resta d’autònoms
Es podrà optar, a partir de l’1/10/2020, a una prestació econòmica per cessament d’activitat extraordinària, sempre que es compleixin totes les següents condicions:
– Estar d’alta d’autònom abans de l’1 d’abril de 2020, i al corrent de pagament.
– Tenir ingressos de l’activitat el darrer trimestre de 2020 inferiors al Salari Mínim Interprofessional (1.108€/mes).
– Patir el 4t trimestre de 2020 una reducció dels ingressos de l’activitat d’almenys un 50% en relació al 1r trimestre de 2020.
La quantia de la prestació és el 50% de la base mínima. I durant el període en que es rebi, no es cotitzarà a la seguretat social (no es pagarà quota d’autònoms).

2.3.- Pròrroga de les prestacions d’autònoms ja vigents
Els autònoms que ja estaven percebent a 1 d’octubre la prestació per cessament d’activitat de l’article 9 de Reial decret llei 24/2020, podran continuar percebent l’ajut fins al 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre del l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió: reducció de la facturació el 4t trimestre de 2020 d’un 75% en relació al mateix període de 2019 i no haver obtingut durant el trimestre uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
La quantia de la prestació serà la mateixa, un 70% de la base de cotització. S’hauran d’ingressar les quotes d’autònoms.

Per a qualsevol qüestió o dubte, contacteu amb nosaltres al 93 7336716 o al mail info@getapartner.com

Nova llei del Teletreball

El dia 23 de setembre va publicar-se el RD 28/2020, de treball a distància, el teletreball.
Aquest Reial Decret atorga als treballadors que estiguin en la modalitat de teletreball els mateixos drets i deures que els que ho facin presencialment a l’empresa. El treball a distància ha de ser acordat entre empresa i treballador.
1. Què es considera teletreball?
S’entendrà com a teletreball aquell que es presti, dins d’un període de tres mesos, en un mínim del 30% de la jornada laboral.
2. Des de quan s’ha d’aplicar?
A partir del 13 d’octubre, 20 dies més tard de la seva publicació al BOE. Tot i així, per tal que les empreses que ja estiguin aplicant el teletreball s’hi puguin adaptar i formalitzar l’acord escrit amb els seus treballadors, es preveu un període de 3 mesos.
3. I si el teletreball és per causa del Covid-19?
La norma estableix que el teletreball implementat excepcionalment com a conseqüència de les mesures derivades de la COVID-19, mentre aquesta es mantingui, la normativa que s’ha de seguir aplicant és la normativa laboral ordinària. Tot i així, en aquests casos les empreses, sí que estan obligades a dotar d’equips, mitjans, eines i consumibles per tal de poder treballar a distància.
4. Què implica la nova llei de Teletreball per l’empresa i el treballador?
– S’haurà d’acordar per escrit entre l’empresa i el treballador i registrar-se a la oficina d’ocupació.
– Serà voluntari pel treballador, de manera que en cas que es negui a fer teletreball, no serà causa d’acomiadament ni de modificació substancial de les seves condicions de treball.
– En l’acord quedarà regulada la Reversibilitat (tornada a la feina presencial), la durada màxima del teletreball, el dret del treballador a la desconnexió digital fora de l’horari de treball, els mitjans materials que ha d’aportar l’empresa, com es controlarà per part de l’empresa la feina realitzada…entre d’altres aspectes. En aquest sentit, la utilització de de mitjans telemàtics i el control de la prestació laboral també haurà de garantir el dret a la intimitat i a la protecció de les dades.
– L’empresa ha d’aportar els equips, eines, mitjans, consumibles per tal que es pugui desenvolupar el teletreball o bé abonar-los i compensar per les despeses incorregudes.
– L’horari habitual del treballador podrà ser flexibilitzat si les parts així ho acorden.
– És obligatori continuar amb el registre d’horari (inici i finalització de la jornada) i amb la prevenció de riscos laborals, que hauran d’avaluar les condicions del nou lloc de treball en la modalitat de teletreball.