Salut laboral i sostenibilitat social

L’agenda 2030 de les Nacions Unides està generant debats molt profitosos i està avançant també en el món empresarial. La pressió dels grups d’interès perquè les empreses siguin sostenibles cada vegada és més elevada. Incrementa la consciència de que ens hi juguem molt, i que les empreses tenen una missió molt important en tot plegat.

Tots tenim diferents rols i actuem en tots ells, de manera que cada vegada és més important què decidim. La sostenibilitat aplicada a les empreses té tres aspectes fonamentals, la sostenibilitat social, l’econòmica i l’ambiental. La social fa referència a com es troben les persones que col·laboren amb l’organització, i en quina mesura estan disposades a implicar-se perquè aquesta tingui continuïtat. L’econòmica, en generar beneficis suficients que ens permetin seguir i l’ambiental tracta de veure com aprofitem bé els recursos que utilitzem en l’empresa i no generar un impacte negatiu pel medi ambient.

La sostenibilitat social és bàsica, doncs tot allò que afecta a les persones acabarà sent la clau, per aquest múltiple rol que tothom desenvolupa dins i fora l’empresa, i també pel fet que el talent a les empreses és clau i insubstituïble per cap altre recurs. A més les persones són les que acaben generant sostenibilitat social i ambiental. De fet, les tres sostenibilitats es troben molt relacionades, si bé com es troben mutualment relacionades encara està poc explorat. La mateixa sostenibilitat social és un concepte prou ampli i necessari com perquè calgui aprofundir i dotar les empreses de models per a posar-lo en pràctica.

Un dels aspectes d’una organització socialment sostenible és el concepte d’organització saludable. L’agenda 2030 té un total de 30 objectius de desenvolupament sostenible, però els que tenen relació amb la salut laboral i la sostenibilitat social són el ODS 3, sobre salut i benestar, el ODS 5 sobre igualtat de gènere, i el ODS 8 que versa sobre el treball decent i el creixement econòmic. Les empreses són espais on s’hi desenvolupa bona part del temps conscient de tots nosaltres i per tant han de contribuir a fer el més digna i plena possible de vida dels qui hi treballen. Les estratègies de cada empresa han de ser diferenciades però totes han de ser conscients que la pressió dels grups d’interès creixerà. Aquelles que no tinguin un compromís i estratègia de sostenibilitat propis, acabaran veient que els cal, perquè l’entorn els ho demanarà. Els consumidors són cada vegada més exigents. També es mostra que són cada vegada més conscients que les seves decisions de compra, de manera individual i meditada, tenen un elevat impacte que fa evolucionar les empreses i l’entorn.

El consumidor s’informa, interpreta, compara, i valida, i després acaba decidint. Els valors del consumidor també afecten i fan que la nostra proposta de valor només trobi resposta si realment tenim una explicació clara i creïble de què fem per a ser més sostenibles, també de com tractem la gent que treballa amb nosaltres. Les empreses cal que tinguin propostes pels treballadors perquè s’impliquin, que satisfacin les seves necessitats més bàsiques, i també alineades amb els seus valors. I finalment cal que comuniquin tot allò que fan en aquesta direcció. Comunicar és bàsic, per fer arribar al potencial consumidor la nostra oferta de valor, i tenir la oportunitat d’acabar explicant, sense exageracions, amb veracitat, però alhora amb contundència, tot allò que fem i que té impacte en avançar en la salut laboral dels qui hi treballen. Comunicar les accions que estem fent per a tenir una organització que respecti la igualtat de gènere, la fomenti, millori les condicions laborals, i s’impliqui en incrementar la seva sostenibilitat social, això podrà servir al consumidor per a triar millor. Quan som sostenibles aportem valor, i això de cara al consumidor pot ser més determinant que el preu al moment de triar. El consumidor sostenible i responsable vol empreses que també ho siguin.

Article escrit per Natàlia Cugueró publicat al Diari de Terrassa de 28 de setembre de 2019