Registre Retributiu i nous protocols

Com a continuació a la obligatorietat de confeccionar el Registre Retributiu, des de l’any 2019, s’han afegit aquest mes d’octubre del 2022,  i ja són vigents, la Llei 15/2022 Integral per la Igualtat de Tracte i No Discriminació i la Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual.

Ambdues lleis suposen novetats a nivell normatiu en matèria d’Igualtat d’Oportunitats, No Discriminació i prevenció de les violències sexuals, per totes les empreses independentment de la mida de la plantilla. Tot això, conjuntament amb les obligacions establertes per la Llei Orgànica 3/2007 per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, conforma un marc normatiu d’obligat compliment que exposem a continuació:

 • LaLlei 15/2022 Integral per la Igualtat de Tracte i No Discriminació estipula:

A l’art. 2.1: les possibles causes de discriminació: «razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

A l’art. 25: marca la obligació de disposar de mètodes de detecció (és a dir, un diagnòstic) i mesures preventives i positives (és a dir, un Pla d’Acció contra la Discriminació).

A l’art. 30: inverteix la càrrega de la prova i, per tant, en cas de denúncia, l’empresa ha de demostrar que ha complert tot allò que estableix l’article 25 per tal d’evadir responsabilitats jurídiques.

 • La Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual estipula:

Al seu preàmbul: es consideren violències sexuals tots aquells actes de naturalesa sexual no consentits o que condicionen el lliure desenvolupament de la vida sexual a qualsevol àmbit públic o privat.

A l’art. 12:

 • Estableix la necessitat de promoure condicions de treball que evitin delictes i altres conductes contra la llibertat sexual (és a dir, un diagnòstic conjunt amb el de No Discriminació i Pla d’Acció contra les violències sexuals).
 • Estableix que s’hauran d’arbitrar procediments específics per a la prevenció i per recollir les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes de conductes contra la llibertat sexual, incloent-hi específicament les patides en l’àmbit digital.
 • Estableix que cal promoure la sensibilització i oferir formació contra la violència sexual a tot el personal de l’empresa.

A l’art. 16: cal integrar la perspectiva de gènere a tots els espais de l’empresa i que els centres de treball siguin segurs i accessibles (s’inclou al Pla d’Acció contra les violències sexuals).

 • Ambdues lleis signifiquen per l’empresa que aquesta és responsable administrativament, i quan escaigui (com és el cas de les violències sexuals), civilment i penal, dels delictes que es puguin succeir dins l’organització relacionats amb violències sexuals i la discriminació.

A més,

 • La Llei Orgànica 3/2007 per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes estipula:

A l’art. 45: les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que han de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels treballadors en la forma que determini la legislació laboral.

A l’art. 48: les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en l’entorn laboral, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, inclosos els comesos a l’àmbit digital.

 

Per tant, i per tal de complir la llei i que l’empresari i l’empresa puguin eximir-se de qualsevol responsabilitat, les empreses hauran de treballar i disposar de la següent documentació actualitzada:

 • Registre Retributiu
 • Document de Mesures d’Igualtat (o Pla d’Igualtat per aquelles empreses que tinguin més de 50 persones treballadores).
 • Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
 • Canal de denúncies.
 • Protocol d’assetjament discriminatori.
 • Diagnòstic de situació basat en la Llei 15/2022.
 • Pla de No Discriminació i Prevenció de les Violències Sexuals.

 

És de compliment obligat disposar de tota aquesta documentació i  de les mesures, així com aplicar-les. En cas contrari, l’empresa seria considerada discriminatòria directament i, per tant, correria el risc d’afrontar responsabilitats administratives, així com, civils, segons el cas (pel que fa a la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual), i fins i tot penals.

A Get a Partner us ajudarem doncs a poder cumplir la llei alhora que poder implementar aquestes mesures a l’empresa pel seu millor funcionament.