Reforma Laboral i increment SMI 2022

Aquesta darrera setmana de febrer ha sortit publicat el RD 2/2022, de Mesures Urgents per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. De forma resumida, estableixen el següent:

  1. Ampliació dels ERTO’s fins 31/03/2022

La data de venciment dels Erto’s per Força Major Covid era 28/02/2022, i s’ha allargat fins 31/03/2022.

  1. Exempcions cotitzacions autònoms

S’estableixen exempcions a la cotització dels mesos març-abril-maig i juny, per aquells autònoms que vagin percebre alguna modalitat de prestació per cessament de l’activitat regulat per el RD 18/2021.

 

Per altra banda, aquest passat dilluns, 21/02/2022,  s’ha aprovat l’augment del SMI pel 2022 que ha passat de 965€/mes a 1.000€/mes. Aquest increment té efectes ja des de el 01/01/2022.

Finalment després de l’aprovació de les Mesures Urgents de la Reforma Laboral, (RDL 3/2021) en que s’ha pogut anar veient com afecta a les empreses, us fem un resum dels canvis més substancials:

  1. En la Contractació

Supressió del Contracte en Pràctiques, el de la Formació i Aprenentatge i el de la formació dual universitària. Es substitueixen per un nou contracte formatiu que té dues modalitats ( quan el treballador no té qualificació professional reconeguda i quan té un títol). Per aquelles empreses que tinguin vigent l’anterior contracte de pràctiques, no es veuen afectats per aquest canvi.

Per tal de regular-ho, el govern es compromet a elaborar “l’Estatut del Becari” en els propers 6 mesos.

-Es recupera la presumpció que tots els contractes laborals que es realitzin seran Indefinits per defecte. La Contractació amb Temporalitat es limitarà a 2 supòsits:

a/ Per Circumstàncies de la Producció: la novetat és que no pot durar més de 6 mesos, excepte que el conveni col.lectiu permeti que arribi fins 1 any.

b/Per Substitució de la persona treballadora:  la novetat és que podrà començar abans que es produeixi l’absència de la persona a substituir.

Per tant, s’elimina el contracte per Obra o Servei determinat a partir del 31/03/22.  Els que es vagin celebrar abans del 31/12/21, continuen vigents fins la data de fi prevista en el contracte.

Alhora es penalitzarà la realització d’aquests tipus de contractes temporals que siguin de curta durada, de manera que es pagarà un recàrrec a la cotització pels que siguin inferiors a 30 dies.

-Els contractes fixes-discontinus s’amplien i no només seran per tasques estacionals vinculats  a activitats productives de temporada. També es podrà realitzar en cas d’empreses amb activitat ordinària que puguin justificar una contrata, una subcontractació a o una concessió administrativa.  El període de descans del treballador és el que hi ha entre subcontractacions.

  1. En els ERTO’s

-Els principals canvis en els ERTO’s per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció són bàsicament procedimentals.

En general es prioritzaran els ERTO’s de reducció de jornada respecte els de suspensió de contractes.