Política de Privacitat

En compliment del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), GET A PARTNER S.L. informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça d’e-mail i totes aquelles dades personals als quals puguem accedir durant la navegació, seran tractades en fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i sempre de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s’incorporarà als sistemes d’informació de GET A PARTNER S.L. i únicament serà utilitzada per a les finalitats pels quals va ser recollida.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D., Vè. atorga consentiment inequívoc a GET A PARTNER S.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret professionals, i les dades es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999, de 13 de desembre així com del Reial decret 1702/2007 de desenvolupament de la LOPD, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitàries, així com no podent cedir-se a terceres parts.

En relació a aquestes dades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel•lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a GET A PARTNER S.L., al domicili Carrer del Vall 34 3r 2a, 08221 de Terrassa.

 


Avís Legal

1. Informació Corporativa:

La present pàgina Web és propietat de GET A PARTNER S.L amb domicili situat al Carrer del Vall 34 3r 2a,, 08221 de Terrassa, entitat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF B63487383.

2. Protecció de Continguts:

Tot el contingut de la present pàgina Web, inclosos els textes, marques, signes distintius, logotips, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de GET A PARTNER S.L o dels seus llicenciadors, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel•lectual.

En cap cas l’accés al portal per part de l’usuari li atorga dret sobre aquest contingut, ni tan sols per a la seva mera reproducció per a ús personal.

Els documents i/o continguts que es troben a la zona privada, podran ser descarregats exclusivament per part de l’usuari autoritzat per GET A PARTNER S.L. En cap cas, aquests continguts podran ser copiats o reproduïts a altres efectes, especialment per ser cedits a tercers no autoritzats.

3.- Comunicacions

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de GET A PARTNER S.L. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol•licitud, i serà incorporada a la nostra base de dades de NEWSLETTER per enviar-li informació que pugui resultar d’interès per Vostè.
Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, Vè. Atorga consentiment inequívoc a GET A PARTNER S.L., perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació , oposició i, si escau , cancel•lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a GET A PARTNER S.L., al domicili Carrer del Vall 34 3r 2a,, 08221 de Terrassa.

4.- Enllaços a Altres pàgines web / Hipervincles / Altres Continguts

En el present Lloc Web s’utilitzen hipervincles que permeten un vincle o enllaç amb altres pàgines o llocs web. GET A PARTNER S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web o bé que permeti un vincle o enllaç amb aquest lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.
Tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del lloc web de GET A PARTNER S.L. que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a GET A PARTNER S.L. de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l’anterior.
GET A PARTNER S.L. proporciona continguts relacionats i/o que puguin resultar interessants per l’usuari. Per a això, podrà utilitzar diferents fonts públiques. Quan el contingut utilitzat estigui visiblement protegit per copyright, es citarà, en qualsevol cas la font. En cap cas GET A PARTNER S.L. es fa responsable de l’exactitud, actualització ni opinions o teories versades en aquests continguts quan no siguin elaborats personalment.

5.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat

GET A PARTNER S.L. no garanteix la disponibilitat permanent dels productes oferts en el seu lloc web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament dels mateixos.
A aquests efectes, GET A PARTNER S.L. queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats de qualsevol índole i derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d’errors en les xarxes de transmissió d’informació aliens a la voluntat de GET A PARTNER S.L.

6.- Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de l’Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.