Nou Registre Salarial

El Reial Decret-llei 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones imposa l’obligació del registre salarial, a partir del proper 14 d’abril de 2021.

El registre salarial és una obligació que afecta a la totalitat de les empreses, amb independència del nombre de treballadors. Respon a la finalitat d’evitar desigualtats en les retribucions segons el gènere, eliminant la possible bretxa salarial.

1-Què ha de contenir aquest Registre?

El registre retributiu és un informe, no nominatiu, on es recull tota la informació salarial de l’empresa o organització. S’informa amb diferenciació entre homes i dones i fent una comparativa per categoria professional, grup professional o lloc de treball. S’haurà de detallar el total de les retribucions dividides en tres grups, el salari base, els complements salarials i les percepcions extrasalarials.

A aquests efectes, s’han d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana  del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Alhora, aquesta informació ha d’estar desagregada atenent la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

2-Quan s’ha de fer?

El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre salarial, de manera que es garanteixi el compliment de la finalitat prevista.

Per tant, en cas que es sol·licités ara, caldria presentar el de 2020.

3-Qui el pot sol·licitar?

El document de registre salarial ha de ser accessible per a la Inspecció de Treball i els representants legals de treballadors.

Per qualsevol dubte, poseu contactar amb nosaltres a info@getapartner.com o al 93 733 67 16