NOU IMPOST Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

Amb La Llei 21/2021, del 28 de desembre del 2021, i la Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, s’estableixen una sèrie de mesures per garantir el poder adquisitiu de les pensions a llarg termini.

Una de les mesures més importants es un nou impost que entra en vigor a partir de l’1 de gener del 2023, el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI).

¿Què és el MEI?

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), es un conjunt de mesures dissenyades per evitar que les generacions més joves assumeixin tot el pes de les jubilacions i enfortir al mateix temps el sistema de pensions a llarg termini, repartint de forma equilibrada aquest esforç.

¿Que implica el MEI?

El MEI suposa un augment de les cotitzacions del 0,6% per contingències comuns, repartint el cost entre l’empresa i el treballador. El 0,5 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 0,1 per cent serà a càrrec del treballador.

Per exemple, un treballador amb una base de cotització mensual de 2.000€ (sou brut), aquesta pujada del 0,60%, suposaria una cotització mensual de 12 euros. D’aquests augment, 10 euros els pagarà l’empresa (0,5%) i 2 euros els pagarà el treballador (0,1%).

En principi, s’estableix aquest nou impost amb una vigència de 10 anys, fins el 2033.

¿Qui està obligat?

Afecta a tots els treballadors, independentment del seu salari, i també als autònoms.

En el cas dels autònoms, el tipus de cotització per contingències comuns augmentarà en el mateix percentatge, un 0,6 per cent. Això es tradueix en uns 5 euros més al més.

Queden exclosos d’aquest impost:

  • Treballadors amb cotització per solidaritat (majors de 65 anys amb 35 anys cotitzats)
  • Treballadors que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques (TRL 986) (programes de formació / pràctiques no laborals).

 

¿Com afecta aquesta nova cotització en la nòmina?

A partir del 01/2023, en el càlcul de les nòmines s’inclourà la cotització de mecanisme d’equitat sumada al percentatge de cotització en el concepte 995- Cotització Cont. Comuns.

Fins ara, un treballador del règim general cotitzava per contingències comuns el 4,70%, a partir de l’1 de gener del 2023, apareixerà el mateix concepte en la nòmina amb un percentatge de 4,80% (4,70 cotització contingències comuns + 0,1 cotització mecanisme equitat).