Mesures econòmiques i socials Covid-19

Mesures econòmiques i socials Covid-19

Arran de les diverses publicacions de Reials Decrets publicats des de  el 14 de març fins a 2 d’abril amb mesures per paliar els efectes ecònomics i socials del Covid-19, hem fet un resum amb els aspectes que poden afectar més a autònoms i empreses:

1-Mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables.

 • Lloguers de vivenda habitual
  1. En cas de tenir condició de vulnerabilitat econòmica i social es preveuen unes ajudes per atendre pagament parcial o total del lloguer.
  2. Situació de vulnerabilitat (p.ex., en cas de ser empresari 1) suposi una pèrdua substancial d’ingressos el més anterior i 2) que el conjunt dels ingressos de tota unitat familiar no superi el mes anterior IPREM x 3, aproximadament 548€ x3 i 3) que el lloguer més altres despeses siguin superior al 35% ingressos nets família).
  3. Seran les Comunitats autònomes qui ho gestionaran.
 • Moratòria hipotecària
  1. Vivenda habitual i immobles afectats per l’activitat.
  2. En situació de vulnerabilitat econòmica (p.ex., per empresaris, 1) que perdin els seus ingressos almenys un 40%, 2) que el conjunt dels ingressos de tota la unitat familiar no superi el mes anterior IPREM x 3, aproximadament 548€ x3, i 3) que les quotes hipotecàries + subministres siguin superiors al 35% ingressos nets família).
  3. Cal dirigir-se al creditor, per tal de demanar la moratòria.
 • Contractes de crèdit sense garantia hipotecària
  1. Persones físiques (no inclou persones jurídiques).
  2. En situació també de vulnerabilitat (p.ex. per autònoms, 1) que perdin els seus ingressos almenys un 40%, 2) que el conjunt dels ingressos de tota unitat familiar no superi el mes anterior IPREM x 3, aproximadament 548€ x3, i 3) que les quotes hipotecàries + subministres siguin superiors al 35% ingressos nets família).
  3. Poden sol·licitar la suspensió de les quotes al creditor.
 • Subsidi extraordinari per les treballadores que es troben en el sistema especial d’empleades de la llar.
  1. Que hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment.
  2. Tindran dret a un subsidi que serà el 70% de la base reguladora del mes anterior, amb un màxim de 950€ (SMI).
  3. Aquest subsidi tindrà efectes retroactius amb un màxim de fins el dia 14 de mar

2-Mesures de recolzament als autònoms i empreses

 • Prestació extraordinària per cessament de l’activitat pels afectats per la declaració de l’Estat d’Alarma:

De forma limitada a un mes o fins que duri la declaració d’Estat d’Alarma (en cas de prorrogar-se un mes més),     tindran dret a una prestació per cessament d’activitat els següents autònom:

1. els autònoms que el Reial Recret del dissabte 14/03 van haver de tancar/ finalitzar la seva activitat.

2. els que la seva facturació del mes anterior a la petició de la prestació es veu reduïda en almenys un 75%   comparat amb el promig de la facturació del semestre anterior.

La prestació serà de un 70% de la seva base reguladora. Per aquells autònoms que cotitzin el mínim, l’import rondaria doncs els 680€. Inclourà la devolució d’un mes de quota d’autònoms. Sembla que inclourà també l’eximent del pagament de les quotes d’autònoms.

És vàlid també per autònoms societaris. Ho gestiona i paga la mútua.

 • Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social:
  1. Moratòria de sis mesos sense interès.
  2. En principi inclou quotes d’autònoms i treballadors. Per autònoms de maig a juliol i empreses abril i juny.
  3. Que les seves activitats no estiguin incloses al RD 463/2020, de 14 de Març (activitats obligades a tancar).
 • Aplaçament en el pagament dels deutes amb Seguretat Social:
  1. Les empreses i autònoms podran sol·licitar un aplaçament dels deutes d’abril a juny 2020, termini (indeterminat) i sense interès.
  2. No discrimina qui s’hi pot acollir i qui no, tampoc indica clarament els terminis.
  3. Interès del 0.5%.
 • Liquiditat per les empreses:

S’ha aprovat un paquet de préstecs i avals públics, vehiculats a través de ICO’s, amb l’objectiu de que no es tensioni tant la tresoreria de les empreses.

 • Suspensions dels terminis en l’àmbit tributari:

Els terminis per notificacions, respondre requeriments, presentar al·legacions que no estiguin en procediment actualment s’allarguen fins al 30 d’abril.

 • Fraccionament dels impostos:

Es podrà sol.licitar un fraccionament a 6 mesos de tots els impostos, tenint en compte que pels primers 3 mesos no es generaran interessos.

 • Flexibilització en matèria de subministres:
 1. Es pot sol·licitar la suspensió o adequació del contracte d’electricitat i gas natural, sent la seva titularitat autònoms i empreses, en els termes actualment contractats.
 2. Suspendre pagaments de factures de subministrament elèctric, gas natural i productes derivats del petroli, sent la seva titularitat d’autònoms i empreses, només que incloguin dies integrats dins estat d’alarma.
  1. S’ha de sol·licitar per mitjans que no suposin desplaçament físic a l’empresa comercialitzadora.
  2. Un cop finalitzat estat d’alarma, les quantitats que es deuen es regularitzaran en parts iguals a les factures emeses pels comercialitzadors dins dels propers sis mesos, sense poder canviar enmig del període de subministrador.

Ajuda directa pels autònoms que van haver de tancar la seva activitat segons RD de 14/03: 

Requisits:

 1. Treballadors autònoms persona física donats d’alta a la Seguretat Social i Hisenda.
 2. S’exclouen la resta autònoms (societaris, de cooperatives, col·laboradors, de SCPs,…).
 3. No es poden disposar de fonts alternatius d’ingressos.
 4. Estar al corrent de pagaments de Seguretat Social, Hisenda, Agencia Tributària Catalana.
 5. Haver suspès la seva activitat econòmica pel RD 463/2020 de 14 de març.
 6. Haver patit una reducció dràstica de la seva activitat comparant Març 2020 amb Març 2019. En cas de portar menys d’un any es compararà la mitjana de resultats mensuals des d’estar d’alta.

Quantia de l’ajut: de 100 a 2000 euros. Com es determina l’import?

a/Autònoms en règim estimació directa

 1. Requisits:
  1. El resultat econòmic del 2020 del març ha de ser inferior a 950 euros.
  2. Haver experimentat una reducció del 35% dels ingressos (es compara o bé respecte març 2019 o bé la mitjana dels mesos anteriors).
 2. Un cop es compleixin els dos requisits, l’import es calcularà atenent els resultats del 2020 (p.ex. 2020 pèrdua de 800 euros, l’import que es pot sol.licitar és de 950+800).

b/Autònoms en règim estimació objectiva

Es calcularà proporcional als dies treballats del març 2020, prenent com a base l’estimació del model 131.

S’han d’acreditar els ingressos i despeses corresponents.

L’ajuda s’anirà atorgant en ordre d’arribada fins que s’esgoti el pressupost assignat. El termini per la seva presentació és d’un mes a comptar des de la seva publicació.

Es resoldran en el termini d’un mes comptat des de la data de finalització de les sol·licituds. En cas que no es notifiqui es considera desestimada.

3-Mesures laborals i de recolzament al manteniment de la ocupació

 • Flexibilització dels mecanismes per ajustar la plantilla:

Es determinen dos tipus de ERTOS:

 1. Força Major (per les activitats d’obligat tancament)

Permet reduccions de plantilla i reduccions de jornada exprés en uns 5 dies, i l’efecte és des del dia 14/03.

L’Estat es fa càrrec de la prestació d’atur dels treballadors i l’empresari queda exonerat de les quotes de seguretat social dels treballadors (100% per empreses de menys de 50 treballadors, i 75% per les de més).

2. Per Causes econòmiques, tècniques i productives.

En aquest cas s’agilitzen els terminis del procediment, passant inicialment de 7 a 5 dies. Es necessita acceptació de l’autoritat laboral. Comença a tenir vigència a partir del moment que s’accepta (NO el 14/03). L’empresa SI que s’ha de fer càrrec de les quotes de la seguretat social.

Finalment s’agilitzarà l’acceptació de l’erto, per qualsevol dels dos tipus amb una resposta de cinc dies. Ara bé, en cas de frau en la informació presentada per obtenir-lo, aquesta serà comprovada a posteriori (en el termini de 4 anys) i s’obligarà a retornar totes aquelles prestacions aconseguides.

NOTA1: en ambdós casos, per tal d’ajudar els treballadors afectats, el temps que estiguin cobrant l’atur no els restarà de la bossa d’atur que puguin tenir prèviament disponible i cobraran el 100% de la prestació d’atur. I per aquells treballadors que no compleixin la cotització necessària per tenir atur, també tindran dret a la prestació.

NOTA2: la durada dels dos no queda clara i només s’específica que serà “mentre duri la situació extraordinària”

 • “Permís Retribuït”: regulació “d’un permís retribuït recuperable pels treballadors que no prestin serveis essencials”, entre el 30 de març i el 9 d’abril.

Els treballadors per compte aliena que es trobin treballant en empreses catalogades com “no essencials”, del 30 de març al 9 d’abril, no podran anar a treballar i cobraran aquests dies íntegrament a compte d’hores que pactaran recuperar amb l’empresa fins el 31 de desembre del 2020.

Per saber les activitats afectades cal consultar l’annex del RD.

NOTA 1: Respecte a aquest segon Reial Decret, ja sabem que moltes empreses ja han estat fent el que regula pel seu compte, des del 14 de març, per tant, no representa realment cap novetat ni cap millora substancial.

NOTA 2: afecta només als treballadors d’aquestes activitats no considerades essencials, en cap cas significa que l’empresa hagi de tancar o que els autònoms no puguin desenvolupar la seva activitat.

 • Acomiadaments:

Durant la vigència de l’estat de l’alarma no es poden fer acomiadaments per causes objectives. Això significa que en cas d’acomiadar un treballador no es farà a raó de 20 dies per any treballat sinó de 33 dies per any treballat.

S’interromp el còmput de la duració màxima dels contractes temporals. Això significa que si estan en un erto la data de fi/renovació es posposa a partir de la finalització de l’erto. En cas de no estar dins de l’erto el contracte sí que finalitza en la data prevista.

A més, ha sortit un subsidi extraordinari de desocupació per fi de contracte temporal.

 1. Contracte temporal de durada superior a dos mesos que finalitzi després del 14 de març, i que el treballador no tingui dret a atur perquè no ha cotitzat prou, o no pugui accedir a una altra prestació.
 2. Tindran dret a una ajuda mensual del 80% del IPREM (548€) durant un mes.

Altres mesures

 • Disponibilitat dels plans de pensions per part autònoms
  1. Pels empresaris afectats pel tancament de l’establiment o que s’hagin donat de baixa del règim d’autònoms de manera permanent.
  2. Podran disposar de part dels drets consolidats.

Esperem que us pugui ser d’utilitat!

Per qualsevol qüestió no dubteu en contactar amb nosaltres:

Tel. 93 7336716 / mail: info@getapartner.com