Consultoria Cultura 2018

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

L’objecte és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a  empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura, en les modalitats següents:

1-Consultoria cultura preferent.

La consultoria cultura preferent té tres submodalitats segons l’objecte:

– La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.
– La digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.
– L’elaboració d’un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.

2- Consultoria cultura específica.

La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en línies d’actuació que contribueixin a millorar l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i de les entitats culturals.

 

Beneficiaris

Les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Despeses subvencionables

Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l’empresa de consultoria externa per a la realització de les consultories.

Requisits

  1. L’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant, que tingui una solvència tècnica
  2. b) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.

Quantia

Per fer una consultoria cultura preferent, el pressupost de la consultoria ha d’estar entre els 2.500 i 3.500€. l percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat depèn de la puntuació obtinguda, amb un màxim d’un 70% .

Per fer la consultoria cultura específica, l’import màxim de subvenció atorgat depèn de la puntuació obtinguda, i està entre un 30% i un 60% amb una quantia màxima de 3.500€

Termini de presentació

El període per a la presentació de sol·licituds és del 8 de febrer al 8 de març de 2018, ambdós inclosos.

Observacions

El termini per a la presentació de la justificació és fins al 30 de novembre de l’any de concessió de l’ajut.

Convocatòria en règim de concurrència competitiva

 

Articles relaccionats

13 May, 2019

Perseverar